Scroll to top
cs

Geodezie ve výstavbě

Pro zdárné zahájení stavby, její realizaci a dokončení je nezbytná celá řada geodetických měření (v závislosti na rozsáhlosti stavby). Geodeticky zajistíme realizaci stavby od jejího počátku až po kolaudaci.

Vytyčovací síť – projekt, stabilizace, zaměření
Na celé řadě staveb (kromě dopravních) není před zahájením stavby k dispozici vytyčovací síť.
Vytyčovací síť geodetických bodů, které zároveň zpravidla slouží také jako hlavní výškové body pro realizaci stavby, vybudujeme v přiměřené hustotě a tak, aby geodetické body vydržely po celou dobu výstavby.
Vytyčování
Zajistíme vytyčení prostorové polohy stavby/stavebního objektu dle projektové dokumentace.
Kontrolní/ověřovací měření na stavbách
Na základě požadavku zhotovitele (investora) zaměříme  a vyhodnotíme odchylky stavebních objektů od projektové dokumentace. Kontrolním měřením se zpravidla vyhodnocuje svislost a rovinatost konstrukcí a výškové a polohové odchylky.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
Nezbytnou součástí pro kolaudaci stavby je geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, která se vyhotoví na základě zaměření (průběžné po celou dobu výstavby nebo jednorázově po dokončení stavby) skutečného provedení.
Zaměření skutečného provedení přepracujeme dle formátů správců technické infrastruktury – pokud je to požadováno.
Zákres stavby do katastrální mapy
Zaměřená stavba se vyznačí do aktuální katastrální mapy.
Geometrické plány v souvislosti s dokončenou výstavbou
Zajistíme vyhotovení geometrických plánů (rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vyznačení věcného břemene) na podkladě zaměření skutečného provedení stavby.

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.